Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮЛИ 2012 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Диана Ковачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Костадинка Наумова, Теодора Нинова

/Откриване на заседанието - 9,30 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. т. 4, 75 и 79 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 щатна бройка за длъжността „младши съдия”
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение за приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решения за увеличаване щатната численост на:
- Районна прокуратура гр. Враца с 1 щатна бройка за длъжността „младши прокурор” и
- Районна прокуратура гр. Севлиево с 1 щатна бройка за длъжността „младши прокурор”
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение за приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по заявлението на Илиан Илианов Георгиев, временно отстранен, за възстановяване на заеманата от него длъжност „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за допълване на решения на ВСС по протокол № 30/29.09.2011 г. т. 19 и протокол № 43/22.12.2011 г. т. 2, касаещи назначените съдии в Апелативен специализиран наказателен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение за създаване на работна група за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ и привеждането им в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ.
Внася: Комисия по правни въпроси
8. Проект на решение за съгласуване на актуализираните програми на Националния институт на правосъдието за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори
Внася: Комисия „Професионална квалификация, ИТ и статистика”
9. Проект на решение по предложението от председателя на Софийски градски съд за участие в обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд гр. Хасково за участие в обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проекти на решения по искания на административни ръководители за увеличаване щатната численост на органите на съдебната власт с щатни бройки за съдебни служители.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Изслушване на Елина Пламенова Карагьозова, съдия в Районен съд-гр.Провадия, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ /Поканена, не се явява, поради невъзможност/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл.209, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Елина Пламенова Карагьозова, съдия в Районен съд-гр.Провадия, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
1.2. На основание чл.207, ал.1 от ЗСВ Елина Пламенова Карагьозова, съдия в Районен съд-гр.Провадия, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Виолета Манолова Радева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Девня, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл.205, ал.2 от ЗСВ ИЗСЛУШВА Виолета Манолова Радева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Девня, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. На основание чл.209, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Виолета Манолова Радева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Девня, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
2.3. На основание чл.207, ал.1 от ЗСВ Виолета Манолова Радева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Девня, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
3. ОТНОСНО: Изслушване на Виктор Бориславов Тарчев, прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл.205, ал.2 от ЗСВ ИЗСЛУШВА Виктор Бориславов Тарчев, прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
3.2. На основание чл.209, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Виктор Бориславов Тарчев, прокурор в Софийска районна прокуратура, комплексна оценка от атестацията „много добра”.
3.3. На основание чл.207, ал.1 от ЗСВ Виктор Бориславов Тарчев, прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.

СЪДИЛИЩА

4. /ОТТЕГЛЕНА/
5. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Надежда Найденова Янакиева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Иванов Петракиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Недялка Николова Нинова – съдия в Софийски окръжен съд с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Станчо Николов Димов – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Биляна Владимирова Балинова – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Станимир Борисов Миров – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Емануела Йочева Куртева – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Стефан Исаков Шекерджийски – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Константинов Попов – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд гр. Варна с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Весела Иванова Евстатиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Минчев Минчев – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Боян Димитров Кюртов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19 .На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Радослава Симеонова Цекова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Радослава Симеонова Цекова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия във ВКС и ВАС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
20. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Соня Георгиева Кочова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил.
20.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Соня Георгиева Кочова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
21.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора.
21.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Трифон Иванов Минчев - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
22.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Атанаска Димитрова Маркова - съдия в Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в АС”.
22.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Атанаска Димитрова Маркова - съдия в Районен съд гр. Нови пазар, с ранг „съдия в АС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
23.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Владимир Стоянов Вълчев - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
23.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Стоянов Вълчев - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия във ВКС и ВАС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
24. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Десислава Пламенова Порязова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС”.
24.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Пламенова Порязова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
25. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Диана Илиева Костадинова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
25.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Диана Илиева Костадинова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия във ВКС и ВАС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
26. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Димитър Василев Кацарев – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”.
26.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Василев Кацарев – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
27. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Елена Димитрова Герцова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”.
27.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Елена Димитрова Герцова – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
28. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Светлана Николова Неделева – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС”.
28.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Светлана Николова Неделева – съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в ОС” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
29. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Румяна Запрянова Запрянова - съдия в Районен съд гр. Разлог.
29.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Запрянова Запрянова - съдия в Районен съд гр. Разлог комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
30. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Веселин Христов Коларов - съдия в Районен съд гр. Харманли.
30.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Веселин Христов Коларов - съдия в Районен съд гр. Харманли комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
31.На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Мария Атанасова Кръстева - съдия в Районен съд гр. Харманли.
31.1.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мария Атанасова Кръстева - съдия в Районен съд гр. Харманли комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
32. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Димитрова Недева – заместник-председател на Административен съд гр. Варна комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
32.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Даниела Димитрова Недева – заместник-председател на Административен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Ивелина Карчева Янева – съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
33.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Ивелина Карчева Янева – съдия в Административен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Ирена Петрова Обретенова - Симеонова – съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
34.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Ирена Петрова Обретенова - Симеонова – съдия в Административен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
35. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Марияна Димитрова Ширванян – съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
35.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Марияна Димитрова Ширванян – съдия в Административен съд гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
36. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Кремена Димова Костова – Грозева – съдия в Административен съд гр. Хасково комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
36.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Кремена Димова Костова – Грозева – съдия в Административен съд гр. Хасково ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
37. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Районен съд гр. Брезник комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
37.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Кристиан Божидаров Петров - съдия в Районен съд гр. Брезник ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
38. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Райна Кирова Кирякова - съдия в Районен съд гр. Бургас комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
38.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Райна Кирова Кирякова - съдия в Районен съд гр. Бургас ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
39. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Йоана Милчева Генжова - съдия в Районен съд гр. Велико Търново комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
39.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Йоана Милчева Генжова - съдия в Районен съд гр. Велико Търново ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
40. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Румен Георгиев Катрев - административен ръководител - председател на Военен съд гр. Пловдив, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
40.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Румен Георгиев Катрев - административен ръководител - председател на Военен съд гр. Пловдив, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
41. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Албена Янчева Зъбова – Кочовска – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
41.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Албена Янчева Зъбова – Кочовска – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
42. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Калина Стоянова Пенева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
43. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Кирил Градев Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
44. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Кремена Илиева Лазарова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
45. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Мариана Георгиева Маринова – Карастанчева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
45.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Мариана Георгиева Маринова – Карастанчева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
46. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Недялка Пенева Пенева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
47. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Росен Димитров Парашкевов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
47.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Росен Димитров Парашкевов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
48. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Марин Георгиев Маринов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
48.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Марин Георгиев Маринов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Търговско отделение, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
49. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Милен Петров Славов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Гражданско отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
49.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Милен Петров Славов - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Гражданско отделение, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
50. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Соня Нейкова Тодорова - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Наказателно отделение, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
50.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Соня Нейкова Тодорова - заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Варна и ръководител на Наказателно отделение, с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.

ПРОКУРАТУРИ

51. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Диана Лъчезарова Симеонова – следовател в Окръжен следствен отдел Окръжна прокуратура гр. Враца на място в ранг „следовател в Национална следствена служба”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
52. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Огнянова Гьоргова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура на място в ранг „следовател в Национална следствена служба”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
53. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Лилия Петрова Стъпова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен на място в ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
54. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Малина Борисова Борисова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен на място в ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
55. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Шахин Фикретов Музаферов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен на място в ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
56. ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в решението си по протокол № 17/19.04.2012 г., т. 66, като решението се чете:
56.1.На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Константин Любенов Тасков – следовател в Национална следствена служба.
56.2.На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Константин Любенов Тасков – следовател в Национална следствена служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
57. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП”.
57.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Стефани Костадинова Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП” комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
58. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Анри Петров Миленов – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар.
58.1. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Анри Петров Миленов – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”.
59. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Пламенова Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
59.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Даниела Пламенова Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
60. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
60.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
61. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански (командирована в Районна прокуратура гр. Благоевград) комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
61.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански (командирована в Районна прокуратура гр. Благоевград) ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
62. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Стефка Бойдева Атанасова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
62.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Стефка Бойдева Атанасова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
63. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Георги Христов Ханджиев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
63.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Георги Христов Ханджиев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
63.2. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Димитринка Тодорова Шкодрова - Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
63.2.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за поощряване на Димитринка Тодорова Шкодрова - Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” – протокол № 26/30.05.2012 г., т. 37.
64. КОНСТАТИРА прекратено трудово правоотношение с Дончо Марков Вучков, заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, поради настъпила смърт на 30.05.2012 г.
64.1. На основание чл. чл. 303, ал. 1 във вр. ал. 2, т. 2, б. „б” от Закона за съдебната власт УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Дончо Марков Вучков – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен, за проявени от него през продължителния му юридически стаж висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
65. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 17/05.04.2006 г., т. 21 с израза: „с ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на встъпване в длъжност”.
66. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Стара Загора с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
66.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Казанлък с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
66.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Йорданова Михайлова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Казанлък, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 27.08.2012 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

67. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
68. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации: отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и автоматизация на ОВК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Димар Инженеринг” ЕООД за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации: отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и автоматизация на ОВК за срок от една година.
69. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Еврогруп - 33” ЕООД за абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за срок от една година.
70. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментна поддръжка на дизелов генератор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД за абонаментна поддръжка на дизелов генератор за срок от една година.
71. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация със „Сиал експерт” ЕООД за срок от една година.
72. ОТНОСНО Проект на решение по предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Своге относно отказ за получаване на лек автомобил, числящ се на Районна прокуратура гр. Сандански предоставен с решение на ВСС по протокол №24/14.06.2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо № 224/15.06.2012 г. на административния ръководител на Районен съд гр. Своге, относно отказ за безвъзмездно предоставяне за ползване на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № ВН 02-02 ВА, числящ се на Районна прокуратура гр. Сандански.
73. ОТНОСНО: Проект на решение относно искания на административни ръководители за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

73.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да преминат към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой органи на съдебната власт, както следва:
- Окръжна прокуратура гр. Плевен: 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси;
- Окръжна прокуратура гр. Варна: 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси;
- Окръжна прокуратура гр. Бургас: 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси;
- Окръжна прокуратура гр. Пазарджик: 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси;
- Районна прокуратура гр. Сливен: 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси;
73.2. УПЪЛНОМОЩАВА Иван Колев – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси” и Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” в администрацията на Висшия съдебен съвет да подписват исканията до обслужващите банки на органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
73.3. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващите банки на Окръжна прокуратура гр. Плевен, Окръжна прокуратура гр. Варна, Окръжна прокуратура гр. Бургас, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Сливен, във връзка с исканията им за монтиране на ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.
73.4. Постъпилите искания от органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой да се разглеждат от комисия „Бюджет и финанси”.
74. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Велико Търново за участие в обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд гр. Велико Търново да кандидатства по обявена процедура за подбор на проект по ОПАК „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд гр. Велико Търново, Административен съд гр. Ловеч и Административен съд гр. Враца съобразно съвременните европейски тенденции” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, като изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда.
75. /ОТТЕГЛЕНА/
76. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Попово за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

76.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Попово.
76.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
77. ОТНОСНО: Проект на решение относно неверифицирана сума по проект по ОПАК № К 09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по Оперативна програма „Административен капацитет”, която подлежи на възстановяване по сметката на Управляващия орган на ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови на УО на ОПАК неверифицирана сума в размер на 7 292,30 лв. по проект № К 09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”.
Сумата да се изплати от бюджета на ВСС.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

78. ОТНОСНО: Искания на административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Бургас - 2 /две/ щ. бр. за „Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
2. Върховен административен съд – 1 /една/ щ. бр. за „Началник на отдел „УССИ””.
3. Районен съд гр. Кнежа - 1 /една/ щ. бр. за „Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.
4. Районен съд гр. Хасково - 1 /една/ щ. бр. за „Шофьор”, съвместяващ длъжността и „Куриер” в съда, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
5. Районен съд гр. Монтана – 1 /една/ щ. бр. за „Призовкар” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 01.07.2012 г.
6. Районен съд гр. Берковица:
- преназначаване на съдебен служител 1 /една/ щ. бр. от длъжност „Чистач” на длъжност „Призовкар”,
- назначаване на съдебен служител на освободената щатна бройка за длъжността „Чистач”.
7. Административен съд гр. Бургас:
- трансформиране на 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Административен секретар” в щ. бр. за длъжност „Началник служба”,
- назначаване на съдебен служител на длъжност „Началник служба”.
8. Писмо № 258/05.06.2012 г. от Валери Първанов – заместник на Главния прокурор при ВКП за даване съгласие за назначаване на съдебни служители, както следва:
- Окръжна прокуратура гр. Стара Загора - 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Системен администратор – I степен”,
- Окръжна прокуратура гр. Търговище - 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен деловодител”,
- Районна прокуратура гр. Сандански - 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен деловодител”.
9. Военен съд гр. Пловдив – 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен архивар”.
10. Административен съд гр. Варна – 1 /една/ щатна бройка за длъжност „Съдебен помощник”.
11. Районен съд гр. Оряхово - 1 /една/ щатна бройка за длъжност „Съдебен деловодител”, заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

78.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ. бр. за „Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, Окръжен съд гр. Бургас .
78.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. за „Началник на отдел „УССИ””, във Върховен административен съд.
78.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. за „Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, в Районен съд гр. Кнежа. и съгласие за обявяване на конкурс.
78.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. за „Шофьор”, съвместяващ длъжността и „Куриер” в Районен съд гр. Хасково, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
78.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. за „Призовкар” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, в Районен съд гр. Монтана и съгласие за обявяване на конкурс, считано от 01.07.2012 г.
78.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител 1 /една/ щ. бр. от длъжност „Чистач” на длъжност „Призовкар”, в Районен съд гр. Берковица.
78.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на освободената щатна бройка за длъжността „Чистач”, в Районен съд гр. Берковица.
78.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Административен секретар” в щ. бр. за длъжност „Началник служба”, в Административен съд гр. Бургас,
78.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжността „Началник служба”, в Административен съд гр. Бургас.
78.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Системен администратор – I степен”, в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
78.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен деловодител”, в Окръжна прокуратура гр. Търговище.
78.8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен деловодител”, в Районна прокуратура гр. Сандански.
78.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител Военен съд гр. Пловдив – 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Съдебен архивар”, във Военен съд гр. Пловдив.
78.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен помощник ", в Административен съд гр. Варна.
78.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „Съдебен деловодител ", в Районен съд гр. Оряхово.
79. /ОТТЕГЛЕНА/
80. ОТНОСНО: Искания от Валери Първанов – заместник на Главния прокурор при ВКП за извършване на трансформации на длъжности за съдебни служители, както следва:
1. Софийска градска прокуратура - длъжност „Съдебен деловодител” в длъжност „Завеждащ служба” в звено “Противодействие на корупцията и финансово-данъчни измами “. /отложена от 26.06.2012г./
2. Софийска градска прокуратура - длъжност „Съдебен деловодител” в длъжност „Завеждащ служба” в специализиран екип за борба и противодействие на корупцията по високите етажи на властта. /отложена от 26.06.2012 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

81. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на щатна бройка „Съдебен деловодител” в щатна бройка „Завеждащ служба”, в Софийска градска прокуратура в звено “Противодействие на корупцията и финансово-данъчни измами “.
81.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на щатна бройка от длъжност „Съдебен деловодител” в щатна бройка на длъжност „Завеждащ служба” в Софийска градска прокуратура в специализиран екип за борба и противодействие на корупцията по високите етажи на властта.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

81. ОТНОСНО: Доклад от представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт, относно участието им в Петата международна конференция на Международната асоциация за съдебна администрация, проведена в периода 13-15 юни 2012 г. в гр. Хага, Холандия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. Приема за сведение доклада от представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт, относно участието им в Петата международна конференция на Международната асоциация за съдебна администрация, проведена в периода 13-15 юни 2012 г. в гр. Хага, Холандия.
81.2. Възлага на Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи”, да публикува доклада на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет - Раздел „Заседания на Висшия съдебен съвет” – Решения на комисии” – Комисия „Международно правно сътрудничество - Доклади от международни срещи.
82. ОТНОСНО: Доклад от Илияна Василева Попова, председател на Апелативен съд – гр. Велико Търново, относно участие в посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

82.1. Приема за сведение доклада от Илияна Василева Попова - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, относно участие в посещение с научна цел на тема „Организация и управление на съда”, проведено в периода 3 – 8 юни 2012 г. в гр. Кьолн и гр. Бон, Германия и гр. Хага, Холандия;
82.2. Възлага на Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи”, да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел Заседания на ВСС/Решения на комисии/Комисия „Международно правно сътрудничество”/Доклади от международни срещи.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

83. ОТНОСНО: Справка за броя на разгледаните сигнали и жалби от комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за месец юни 2012г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

83.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Справката относно броя разгледани сигнали и жалби от комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за месец юни 2012г.
83.2. Справката относно броя разгледани сигнали и жалби от комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за месец юни 2012г. да се публикува на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет.
83.3. Справката относно броя разгледани сигнали и жалби от комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за месец юни 2012г. да се изпрати на Министъра на правосъдието за сведение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши съдия”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши съдия”, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Съгласно чл. 186 (4) и (6) са одобрени двама кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити, поради което същите са класирани на едно и също място. Двамата кандидати заявяват желание да бъдат назначени на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Силистра при наличие на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността. В ЗСВ не са разписани критерии при тази хипотеза да бъде предпочетен един от двамата кандидати. Това налага необходимостта щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра да бъде увеличена с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши съдия”.
2. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности съобразно заявеното им желание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ ПРИЕМА ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Иванка Петкова Болгурова - Софийски градски съд
2. Василена Людмилова Дранчовска - Софийски градски съд
3. Радослава Николаева Качерилска - Софийски градски съд
4. Николай Мариусов Урумов - Софийски градски съд
5. Наталия Петрова Лаловска - Софийски градски съд
6. Марина Владимирова Манолова - Софийски градски съд
7. Анелия Стефанова Янева - Софийски градски съд
8. Яна Василева Николова - Окръжен съд гр. София
9. Тоско Петков Ангелов - Окръжен съд гр. Пловдив
10. Валери Владимиров Събев - Окръжен съд гр. Велико Търново
11. Ива Илиева Стойчева – Коджабашева - Окръжен съд гр. Ямбол
12. Михаела Светлозар Лазарова - Окръжен съд гр. Пловдив
13. Панайот Рангелов Велчев - Окръжен съд гр. Пловдив
14. Валентин Тодоров Пушевски - Окръжен съд гр. Варна
15. Станимира Ангелова Петрова - Окръжен съд гр. Бургас
16. Мария Георгиева Шейтанова - Окръжен съд гр. Благоевград
17. Ваня Желязкова Тенева - Окръжен съд гр. Стара Загора
18. Георги Валентинов Георгиев - Окръжен съд гр. Бургас
19. Мария Петрова Пашова - Окръжен съд гр. Враца
20. Лилия Георгиева Терзиева Владимирова - Окръжен съд гр. Пазарджик
21. Красимир Димитров Лесенски - Окръжен съд гр. Пазарджик
22. Георги Стоянов Чехларов - Окръжен съд гр. Варна
23. Галя Димитрова Алексиева - Окръжен съд гр. Варна
24. Трифон Пенчев Славков - Окръжен съд гр. Русе
25. Андрей Иванов Николов - Окръжен съд гр. Кюстендил
26. Цветелина Александрова Костова - Окръжен съд гр. Плевен
27. Асен Цветанов Цветанов - Окръжен съд гр. Стара Загора
28. Димитър Петков Димитров - Окръжен съд гр. Шумен
29. Анатоли Йорданов Бобоков - Окръжен съд гр. Бургас
30. Пламен Иванов Шумков - Окръжен съд гр. Враца
31. Хрисимир Максимов Пройнов - Окръжен съд гр. Търговище
32. Недялко Христов Паталов - Окръжен съд гр. Хасково
33. Петрослав Волев Кънев - Окръжен съд гр. Бургас
34. Пламена Николова Кацарова - Окръжен съд гр. Хасково
35. Иван Диянов Мичев - Окръжен съд гр. Монтана
36. Даниела Евтимова Павлова - Окръжен съд гр. Кърджали
37. Деница Божидарова Петкова - Окръжен съд гр. Силистра
38. Темислав Малинов Димитров - Окръжен съд гр. Силистра.
3. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на Районна прокуратура гр. Враца с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор” и Районна прокуратура гр. Севлиево с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Враца с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Съгласно чл. 186 (4) и (6) са одобрени двама кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити, поради което същите са класирани на едно и също място. Двамата кандидати заявяват желание да бъдат назначени на длъжност „младши прокурор” в Районна прокуратура гр. Враца при наличие на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността. В ЗСВ не са разписани критерии при тази хипотеза да бъде предпочетен един от двамата кандидати. Това налага необходимостта щатната численост на Районна прокуратура гр. Враца да бъде увеличена с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор”.
3.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Севлиево с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор”, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Съгласно чл. 186 (4) и (6) са одобрени двама кандидати с еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити, поради което същите са класирани на едно и също място. Двамата кандидати заявяват желание да бъдат назначени на длъжност „младши прокурор” в Районна прокуратура гр. Севлиево при наличие на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността. В ЗСВ не са разписани критерии при тази хипотеза да бъде предпочетен един от двамата кандидати. Това налага необходимостта щатната численост на Районна прокуратура гр. Севлиево да бъде увеличена с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши прокурор”.
4. ОТНОСНО: Приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ ПРИЕМА ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание, както следва:
1. Виолета Танева Желева - Софийска районна прокуратура
2. Тодор Венциславов Тодоров - Софийска районна прокуратура
3. Марин Александров Малчев - Софийска районна прокуратура
4. Елица Юриева Василева - Софийска районна прокуратура
5. Йорданка Иванова Попова - Районна прокуратура гр. Бургас
6. Ангел Демирев Кънев - Софийска районна прокуратура
7. Бояна Любомирова Дичева - Районна прокуратура гр. Бургас
8. Антоанета Иванова Маркова - Софийска районна прокуратура
9. Василен Славчев Бенчев - Районна прокуратура гр. Перник
10. Надя Емилова Николова-Цанкова - Районна прокуратура гр. Елин Пелин
11. Мирослава Бойкова Чифчиева - Районна прокуратура гр. Пловдив
12. Елза Миткова Митева - Варадинова- Районна прокуратура гр. Ботевград
13. Мирослав Стоев Кръстев - Районна прокуратура гр. Кърджали
14. Александър Цанков Михайлов - Районна прокуратура гр. Добрич
15. Ралица Вълкова Драганова - Районна прокуратура гр. Русе
16. Диана Георгиева Динкова - Районна прокуратура гр. Варна
17. Стоян Димитров Павлов - Районна прокуратура гр. Казанлък
18. Крум Илиев Попов - Районна прокуратура гр. Гоце Делчев
19. Чавдар Александров Шолев - Районна прокуратура гр. Ловеч
20. Йордан Стоянов Ангелов - Районна прокуратура гр. Велико Търново
21. Александър Руменов Лозанов - Районна прокуратура гр. Враца
22. Михаела Николаева Георгиева - Районна прокуратура гр. Враца
23. Ренгинар Хасанова Мусова - Районна прокуратура гр. Варна
24. Мая Кирилова Христева - Районна прокуратура гр. Свиленград
25. Мая Христова Големанова - Районна прокуратура гр. Шумен
26. Тодор Руменов Куюмджиев - Районна прокуратура гр. Ямбол
27. Валентина Дикова Дачева - Районна прокуратура гр. Севлиево
28. Яница Николова Колева - Районна прокуратура гр. Севлиево
29. Велислава Владимирова Кръстева - Районна прокуратура гр. Видин.
5. ОТНОСНО: Заявление от Илиан Илианов Георгиев, временно отстранен, за възстановяване на заеманата от него длъжност „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 231 от ЗСВ ВЪЗСТАНОВЯВА майор Илиан Илианов Георгиев на длъжността „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Допълване на решенията на ВСС по протокол № 30/29.09.2011 г., т. 19 и протокол № 43/22.12.2011 г., т. 2, касаещи назначените съдии в Апелативен специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 30/29.09.2011 г., т. 19.1. – 19.8, касаещо назначените съдии в Апелативен специализиран наказателен съд, като същото се чете:
6.1.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Бориславова Врачева - прокурор в Софийска окръжна прокуратура с ранг „прокурор в АП” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.2. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселина Петкова Вълева - съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.3. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Драгомир Асенов Кояджиков - съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.4. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Нели Петкова Сигридова - прокурор в ОП София с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.5. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Венелин Бориславов Иванов - съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия във ВКС и ВАС” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.6. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Господинова Илиева - съдия в ОС Сливен с ранг „съдия във ВКС и ВАС” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.7. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Василева Петкова - прокурор в ОП – Пловдив с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.1.8. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Димчо Димитров Георгиев - прокурор в ОП Смолян (командирован в АП София) с ранг „прокурор в АП” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.2. ДОПЪЛВА решението си по протокол № 43/22.12.2011 г., т. 2, касаещо назначените съдии в Апелативен специализиран наказателен съд, като същото се чете:
6.2.1. На основание чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Пенева Костова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС” в длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС”, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. ОТНОСНО: Предложение за създаване на работна група, за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ и привеждането им в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Създава работна група за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ и привеждането им в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ в състав:
Членовете на Комисията по правни въпроси;
Членовете на комисия „Бюджет и финанси;
Членовете на комисия „Съдебна администрация”;
Главният секретар на Висшия съдебен съвет;
Работната група да определи подгрупи за изработване на проектите, като включи експерти от съответния орган на съдебната власт.
8. ОТНОСНО: Съгласуване на актуализираните програми на Националния институт на правосъдието за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори:
- Програма по гражданско право и процес за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии.
- Програма по наказателно право и процес за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии.
- Програма за задължително първоначално обучение на кандидати за младши прокурори.
- Програма за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии и младши прокурори по общи дисциплини

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА актуализираните програми на Националния институт на правосъдието за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори:
- Програма по гражданско право и процес за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии.
- Програма по наказателно право и процес за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии.
- Програма за задължително първоначално обучение на кандидати за младши прокурори.
- Програма за задължително първоначално обучение на кандидати за младши съдии и младши прокурори по общи дисциплини.
9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за участие в обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Софийски градски съд да кандидатства по обявена процедура за подбор на проект по ОПАК „Укрепване на капацитета на Софийски градски съд в областта на информационните технологии” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, като изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда.
10. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Хасково за участие в обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд гр. Хасково в качеството му на бенефициент и партньори Административен съд гр. Пазарджик и Административен съд гр. Смолян да кандидатстват с партньорски проект по ОПАК „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, като изпълнението на проекта се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда.
11.1. ОТНОСНО: № 222/07.05.2012 г. от Валери Първанов, Заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, относно увеличаване на щатната численост на Апелативна специализирана прокуратура с 6 /шест/ щатни бройки за съдебни служители и на Специализирана прокуратура с 12 /дванадесет/ щатни бройки за съдебни служители. /

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативна специализирана прокуратура с 4 /четири/ щ. бр. за съдебни служители /1 щ. бр. за „Главен специалист статистик”, 1 щ. бр. за „Главен специалист информационно обслужване и анализ”, 1 щ. бр. за „Съдебен деловодител”, 1 щ. бр. за „Чистач”./
11.1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 4 /четири/ щ. бр. /1 щ. бр. за „Главен специалист статистик”, 1 щ. бр. за „Главен специалист информационно обслужване и анализ”, 1 щ. бр. за „Съдебен деловодител”, 1 щ. бр. за „Чистач”./, в Апелативна специализирана прокуратура.
11.1.3. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Специализирана прокуратура с 6 /шест/ щ. бр. за съдебни служители /3 щ. бр. за „Съдебен деловодител”, 1 щ. бр. за „Съдебен архивар”, 1 щ. бр. за „Куриер”, 1 щ. бр. за „Чистач”/.
11.1.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители -6 /шест/ щ. бр. /3 щ. бр. за „Съдебен деловодител”, 1 щ. бр. за „Съдебен архивар”, 1 щ. бр. за „Куриер”, 1 щ. бр. за „Чистач”/, в Специализирана прокуратура.
11.2. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Девня за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ. бр. за съдебни служители /1 щ. бр. за „Съдебен деловодител" и 1 щ. бр. за „Съдебен секретар-протоколист"/ (отложена от 26.06.2012 г.) Уведомление за извършена трансформация на 0.5 щ. бр. „Призовкар” и 0.5 щ. бр. „Съдебен архивар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.2.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Девня с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител - „Съдебен деловодител".
11.2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. на длъжност „Съдебен деловодител" в Районен съд гр. Девня.
11.3 ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за увеличаване щатната численост на съда с 15 /петнадесет/ щ. бр. за длъжността „Съдебен помощник”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.3.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд София-град с 5 /пет/ щатни бройки за съдебни служители.
11.3.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 5 /пет/ щатни бройки за длъжността „Съдебен помощник”.
11.4 ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за „Съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Гоце Делчев с 1 /една/ щ. бр. за „Съдебен секретар”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
11.5 ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за намаляване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител на длъжност „Шофьор”, съгласно чл. 341, ал. 2 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.5.1.НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител на длъжност „Шофьор”.
11.5.2. СЪКРАЩАВА 1 /една/ щатна бройка за съдебен служител на длъжност „Шофьор”, в Окръжен съд гр. Стара Загора.
Мотиви: Драстично намаляване обема на работа, ограничен брой на пътуванията на административните ръководители. Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
11.6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители. /Отложена от 28.03.2012 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.6.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители /1 щ. бр. за „Съдебен деловодител” и 1 щ. бр. за „Съдебен секретар”/.
11.6.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители /1 щ. бр. за „Съдебен деловодител” и 1 щ. бр. за „Съдебен секретар”, в Апелативен специализиран наказателен съд /.

11.7 ОТНОСНО: Становище от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград относно намаляване щатната численост за съдебни служители на съда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Благоевград с 1 /една/ незаета щатна бройка за длъжността „Съдебен помощник”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г. и необходимост от преразпределение на свободни щатни бройки за съдебни служители в съдебната система.
11.8 ОТНОСНО: Становище от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч относно намаляване щатната численост за съдебни служители на съда.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Ловеч с 1 /една/ незаета щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител”.
Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г. и необходимост от преразпределение на свободни щатни бройки за съдебни служители в съдебната система.
11. 9 ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „Чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.9.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Горна Оряховица с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител - длъжност „Чистач”.
11.9.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ. бр. на длъжност „Чистач”, в Районен съд гр. Горна Оряховица .
11.10 ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с 4 /четири/ щ. бр. за длъжност „Съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.10.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Бургас с 2 /две/ щ. бр. за съдебни служители - „Съдебен деловодител”.
11.10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ. бр. на длъжност „Съдебен деловодител”, в Районен съд гр. Бургас.

/Закриване на заседанието – 11.10 ч/

Публикуван на:
05 .07.2012 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд